วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โครงการในพระราชดำริของในหลวง15โครงการ

                                              โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า

 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว • โครงการห้วยองคต • โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย • โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี • โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง • โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง • โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร


 •                                                  โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน


 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 • โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่อาว


 • โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม


 • โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว


 • แนวพระราชดำริ "แกล้งดิน"


 • แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำ "หญ้าแฝก" มาใช้ป้องกันการพังทะลายของดิน


 • แนวพระราชดำริ "ห่มดิน" เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น