วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โครงการในพระราชดำริของในหลวง15โครงการ

                                              โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า

 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน



 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง



 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน



 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย



 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน



 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้



 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว



 • โครงการห้วยองคต



 • โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย



 • โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี



 • โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง



 • โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง



 • โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร


 •                                                  โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน


 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 • โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่อาว


 • โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม


 • โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว


 • แนวพระราชดำริ "แกล้งดิน"


 • แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำ "หญ้าแฝก" มาใช้ป้องกันการพังทะลายของดิน


 • แนวพระราชดำริ "ห่มดิน" เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น